Jump to content

quanlydaily-loinghiepvu

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Liên quan đến việc xử phạt lỗi nghiệp vụ đại lý, Đội quản lý đại lý xin trả lời như sau: Căn cứ theo CV2094/TCTHK-VPMN ngày 26/10/2011 v/v Triển khai Quy định Xử phạt vi phạm lỗi nghiệp vụ đặt chỗ, và Quy định tạm thời về xử lý lỗi nghiệp vụ xuất/xử lý vé: áp dụng mức phạt của mục TKT8 (Revalidate vé có phí thay đổi mà theo quy định phải xuất lại vé): Truy thu mức phí thay đổi vé và dừng quyền truy cập EPR 1 tháng. Ngoài ra đối với các trường hợp gây ra thiệt hại kinh tế, đại lý phải bồi thường theo thực tế phát sinh. Thân chào
×