Jump to content

letruongthanh

Members
 • Content count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
 1. Kinh gui: Cac dai ly hanh khach Khu vuc mien Nam Ngay 29/01/2011, Tong cuc thue da co cong van so 427/TCT-CS v/v cho phep Vietnam Airlines duoc tiep tuc su dung mau phieu thu hien tai cho den het ngay 31/03/2011. Cac dai ly vui long dem theo cong van nay khi thuc hien thu tuc dang ky su dung phieu thu voi co quan quan ly thue. Tran trong cam on Mr.Thanh VNA Cong_van_chap_thuan_cua_Tong_cuc_Thue.pdf
 2. Kinh gui: Dai ly Nam Viet VNA tra loi mot so cau hoi cua dai ly Nam Viet nhu sau: 1. Phan ten dai ly khong chinh xac: VPMN da lien he voi Trung tam tai Ha Noi de dieu chinh cho dai ly. Dai ly vui long kiem tra lai. Truong hop chua duoc chinh sua theo yeu cau, dai ly vui long bao lai cho Mr.Thanh de xu ly tiep. 2. Theo quy dinh cua co quan thue, trong mau phieu thu chi co ghi so ve, khong ghi ten khach hang cua tung ve. 3. Cac truong hop lien quan den mau phieu thu: Tu 01/01/2010, VNA se co mau phieu thu moi tren he thong. Thanh VNA
 3. Chào bạn, Hiện nay, VNA đang triển khai hệ thống báo cáo tài chính mới nên việc khóa báo cáo sẽ sớm hơn trước đây. Để tránh trường hợp không thể xuất phiếu thu vào cuối tháng, bạn nên xuất phiếu thu ngay trong ngày xuất vé (đối với các vé xuất vào cuối tháng) Thanh VNA
 4. BAO CAO VN DAU THANG 11/2010

  Chào bạn, Hiện nay, VNA đang thử nghiệm hệ thống báo cáo tài chính mới nên chưa triển khai chính thức cho các đại lý. Khi hệ thống mới chính thức đi vào hoạt động, VNA sẽ có hướng dẫn bằng văn bản cho các đại lý. Tạm thời, đại lý vẫn nộp báo cáo cho VNA theo quy trình cũ. Thanh VNA ----------------------
 5. Kinh gui: Cac dai ly hanh khach khu vuc mien nam Ngay 15/10/2010, Quy trinh chi hoan ve trai trinh tu (ve hoan toan noi dia) tai cac phong ve VNA da duoc phe duyet va ap dung chinh thuc. Cac noi dung chinh cua Quy trinh nay nhu sau: 1. Trường hợp khách hàng liên hệ trực tiếp với phòng vé: Phòng vé tiến hành chi hoàn cho khách theo quy định hiện hành 2. Trường hợp đại lý liên hệ với phòng vé để chi hoàn thay cho khách hàng: 2.1. Đối với các hành trình được phép chi hoàn ngay: Đại lý liên hệ với phòng vé để được chi hoàn theo quy định hiện hành. 2.2 Đối với các hành trình không được phép chi hoàn ngay: - Để giảm thiểu thời gian đi lại, đại lý sẽ liên hệ trước với bộ phận Helpdesk để yêu cầu chuyển trạng thái các hành trình cần chi hoàn thành NOGO. - Đến thời hạn được phép chi hoàn, đại lý liên hệ với phòng vé để được chi hoàn. 2.3. Thủ tục chi hoàn cho đại lý - Đại lý điền đầy đủ thông tin vào Phiếu yêu cầu hoàn vé sử dụng trái trình tự tại phòng vé VNA (theo mẫu đính kèm), ký tên, đóng dấu và nộp cho phòng vé. - Nhân viên đại lý liên hệ hoàn vé phải xuất trình chứng minh nhân dân. 3. Một số lưu ý: - Phòng vé VNA sẽ kiểm tra nơi xuất vé trên Sabre để đảm bảo vé do chính đại lý yêu cầu chi hoàn xuất. - Chặng bay đề nghị chi hoàn phải ở tình trạng OK hoặc NOGO (đối với các hành trình phải chuyển NOGO trước khi chi hoàn) - Đối với những số vé đã được bộ phận Helpdesk chuyển tình trạng thành REFUND (trước khi có quy trình này), trước khi chi hoàn, các phòng vé sẽ truy cập vào RAS để kiểm tra tình trạng báo cáo của vé. Nếu số vé đã được báo cáo hoàn thì sẽ bị từ chối chi hoàn. Thanh VNA Phieu_yeu_cau_hoan_ve_su_dung_trai_trinh_tu_tai_phong_ve_VNA.doc
 6. Chao ban, P.TCKT xin tra loi cac van de ban hoi nhu sau: 1. Ve van de giay uy quyen cua khach khi chi hoan ve trai trinh tu: Ngay 23/09/2010, VNA da trien khai sua doi noi dung Huong dan chi hoan ve trai trinh tu (hanh trinh hoan toan noi dia) nhu sau: " Truong hop dai ly lien he voi phong ve VNA de yeu cau chi hoan (thay cho khach hang): ....... 3. Cac thu tuc phai thuc hien truoc khi chi hoan: - Truong hop chi hoan ve cho dai ly: Dai ly dien day du thong tin vao Don de nghi chi hoan ve dien tu (Mau theo Quy dinh hoan huy doi), ky ten, dong dau (ban chinh); Nguoi lien he voi phong ve VNA phai co Giay gioi thieu cua dai ly va xuat trinh chung minh nhan dan.- Cac chang bay de nghi chi hoan phai dang trong tinh trang OK hoac NOGO (doi voi cac hanh trinh phai chuyen NOGO truoc khi chi hoan) 2. Ve tra loi cua nhan vien phong ve ve thoi gian chi hoan ve: De nghi ban cung cap lai ten cua nhan vien phong ve da tra loi ban de P.TCKT kie tra lai toan bo su viec. 3. De nghi ban vui long cho biet ban o dai ly nao de chung toi co the lien he tra loi sau khi xac minh Thanh VNA
 7. Chao ban, Ngay 23/09/2010, VNA da trien khai sua doi noi dung Huong dan chi hoan ve trai trinh tu (hanh trinh hoan toan noi dia) nhu sau: ======================================= 1. Truong hop khach hang lien he truc tiep voi phong ve VNA: Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho khach theo dung quy dinh hien hanh. 2. Truong hop dai ly lien he voi phong ve VNA de yeu cau chi hoan (thay cho khach hang): 2.1. Quy trinh thuc hien: a) Doi voi cac hanh trinh duoc phep chi hoan ngay: Dai ly lien he ngay voi phong ve VNA de duoc chi hoan. Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho dai ly theo dung quy dinh hien hanh. Doi voi cac hanh trinh phai chuyen sang tinh trang NOGO truoc khi chi hoan: - De giam thieu thoi gian di lai cua dai ly, doi cac cac truong hop chi hoan phai chuyen NOGO, dai ly se lien he truoc voi bo phan Helpdesk de yeu cau chuyen trang thai ve tu OK thanh NOGO. - Den thoi han duoc phep chi hoan, dai ly lien he voi phong ve VNA de duoc chi hoan. Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho dai ly theo dung quy dinh hien hanh. 3. Cac thu tuc phai thuc hien truoc khi chi hoan: - Truong hop chi hoan ve cho dai ly: Dai ly dien day du thong tin vao Don de nghi chi hoan ve dien tu (Mau theo Quy dinh hoan huy doi), ky ten, dong dau (ban chinh); Nguoi lien he voi phong ve VNA phai co Giay gioi thieu cua dai ly va xuat trinh chung minh nhan dan.- Cac chang bay de nghi chi hoan phai dang trong tinh trang OK hoac NOGO (doi voi cac hanh trinh phai chuyen NOGO truoc khi chi hoan) Mr.Thanh VNA ====================================================================
 8. Chao ban, Sang nay, 23/09/2010, VNA da trien khai sua doi noi dung Huong dan chi hoan ve trai trinh tu (hanh trinh hoan toan noi dia): ======================================= KINH GUI:CAC DAI LY HANH KHACH KHU VUC MIEN NAM Tu ngay 01/09/2010, cac dai ly khong duoc phep chinh sua, cap nhat them so lieu tren bao cao RAS nen cac phong ve VNA se thuc thuc hien viec refund ve trai tinh tu (hanh trinh hoan toan noi dia) cho khach. P.TCKT trien khai quy trinh thuc hien nhu sau: 1. Truong hop khach hang lien he truc tiep voi phong ve VNA: Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho khach theo dung quy dinh hien hanh. 2. Truong hop dai ly lien he voi phong ve VNA de yeu cau chi hoan (thay cho khach hang): 2.1. Quy trinh thuc hien: a) Doi voi cac hanh trinh duoc phep chi hoan ngay: Dai ly lien he ngay voi phong ve VNA de duoc chi hoan. Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho dai ly theo dung quy dinh hien hanh. Doi voi cac hanh trinh phai chuyen sang tinh trang NOGO truoc khi chi hoan: - De giam thieu thoi gian di lai cua dai ly, doi cac cac truong hop chi hoan phai chuyen NOGO, dai ly se lien he truoc voi bo phan Helpdesk de yeu cau chuyen trang thai ve tu OK thanh NOGO. - Den thoi han duoc phep chi hoan, dai ly lien he voi phong ve VNA de duoc chi hoan. Cac phong ve se thuc hien chi hoan cho dai ly theo dung quy dinh hien hanh. 3. Cac thu tuc phai thuc hien truoc khi chi hoan: - Truong hop chi hoan ve cho dai ly: Dai ly dien day du thong tin vao Don de nghi chi hoan ve dien tu (Mau theo Quy dinh hoan huy doi), ky ten, dong dau (ban chinh); Nguoi lien he voi phong ve VNA phai co Giay gioi thieu cua dai ly va xuat trinh chung minh nhan dan. - Cac chang bay de nghi chi hoan phai dang trong tinh trang OK hoac NOGO (doi voi cac hanh trinh phai chuyen NOGO truoc khi chi hoan) Trong qua trinh thuc hien, neu co phat sinh vuong mac, vui long lien he P.TCKT (Mr.Thanh - ext 7643) de cung phoi hop giai quyet. Tran trong cam on Sent by Mr.Thanh for Mrs.Le Thanh - P.Truong phong TCKT
 9. Xuat hoa don ve quoc te

  Chao ban, Do gioi han ve giao dien tren chuong trinh lap phieu thu nen he thong chi hien thi 03 dong de nhap so ve. Tuy nhien ban co the nhap tiep so ve thu 4 tro di bang cach: click mouse vao dong so 03, sau do chon phim mui ten xuong (narrow down) tren ban phim (key board), ban se co them 01 dong moi de nhap so ve thu 4. Ban thcu hien tuong tu cho cac so ve thu 5, 6, 7 v.v. Chuc ban thanh cong. Mr.Truong Thanh ==============================================================================
×